Organizacja

Strukturę organizacyjną Instytutu, odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi jego działania, określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.

Struktura Organizacyjna

Schemat Organizacyjny


 
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
Copyright © Instytut Biotechnologii i Antybiotyków