Status prawny

Instytut badawczy o nazwie Instytut Biotechnologii i Antybiotyków działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r o instytutach badawczych: (Dz.U.10.96.618).
  • Zarządzenia Nr 90/Org/85 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 24.06.1985 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Biotechnologii,

  • Zarządzenia Nr 43/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 20.03.1986 roku w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo – rozwojowej pod nazwą: Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Biotechnologii w Warszawie do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo – rozwojowych,

  • Zarządzenia Nr 93/Org/91 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23.10.1991 roku w sprawie połączenia jednostek badawczo-rozwojowych pod nazwą Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Biotechnologii w Warszawie i Ośrodek Organizacji Wdrożeń dla Potrzeb Służby Zdrowia „Biotechnika” w Warszawie,

  • Zarządzenia Nr 490/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30.10.1992 roku w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Biotechnologii w Warszawie na Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie.

  • Statutu Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków zatwierdzonego przez Ministra Gospodarki w dniu 14 marca 2011 r.

Instytut posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000157172.

NIP: 525-000-83-47,
REGON: 001208872,
Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa,
ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa

Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Gospodarki.

 
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
Copyright © Instytut Biotechnologii i Antybiotyków