Majątek Instytutu

Instytut, jako Państwowa jednostka organizacyjna samodzielnie gospodaruje przydzieloną, nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków. Majątek Instytutu obejmuje nieruchomości, dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne.

W skład majątku Instytutu wchodzą:

1. Nieruchomości zabudowane i niezbudowane::

  • Siedziba Instytutu: ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa,
2. Nieruchomości rolne:
  • Położone w miejscowości Macierzysz, gmina Ożarów Mazowiecki

3. Środki trwałe (aparaturę naukowo-badawczą niezbędną do realizacji prac naukowo-badawczych, wdrożeniowych i rozwojowych, sprzęt komputerowy, wyposażenie biur).
4. Wartości niematerialne i prawne,
5. Środki finansowe na rachunkach bankowych.
 
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
Copyright © Instytut Biotechnologii i Antybiotyków