Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Centrum Zapewnienia Jakości - Działalność

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w swojej strukturze wydzielił Centrum Zapewnienia Jakości, dział kierujący wdrażaniem i utrzymaniem systemów jakości oraz nadzorujący i kontrolujący wytwarzanie i badania produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami  zasad GMP, w ramach Ustawy Prawo Farmaceutyczne. Kierownictwo Centrum Zapewnienia Jakości wraz z zespołem realizuje prace w zakresie opracowania
i nadzorowania dokumentacji, szkoleń, audytów wewnętrznych i zewnętrznych, kwalifikacji dostawców i usług, kwalifikacji i walidacji pomieszczeń, urządzeń, procesów, metod analitycznych oraz systemów skomputeryzowanych.


System jakości w IBA stanowi narzędzie zarządzania jakością i obejmuje struktury organizacyjne, pracowników, procesy badawcze i wytwarzanie produktów leczniczych oraz dokumentację. Realizacja badań, usług analitycznych oraz wytwarzanie produktów leczniczych przebiega zgodnie z systemem jakości obejmującym Dobrą Praktyką Wytwarzania, Dobrą Praktyką Laboratoryjną, oraz Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008. Działalność prowadzona w oparciu o systemy jakości potwierdzone Certyfikatami GMP, GLP i ISO, pozwala dostarczać produkty i usługi zgodne z wymaganiami klientów, przepisami prawa i Dyrektywami EU.


Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, jako podmiot odpowiedzialny i wytwórca realizuje działania związane z wytwarzaniem produktów leczniczych, przeprowadzaniem badań i analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych materiałów wyjściowych, badanych produktów leczniczych oraz produk­tów leczniczych dopuszczonych do obrotu.


Zobacz Politykę Jakości Instytutu Biotechnologii i Anty­biotyków