Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Nauka - Rada Naukowa

Kompetencje Rady Naukowej określa ustawa o Instytutach Badawczych z 30 kwietnia 2010. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada Naukowa VIII kadencji składa się z 12 osób i pełni swoją funkcję od września 2017 r.

 

Rada Naukowa VIII Kadencji (2017-2021)

Przewodniczący
dr. hab. inż. Michał Ludwik Chudy

Zastępcy Przewodniczącego
dr Monika Bogiel
mgr inż. Agnieszka Romanik-Chruścielewska

 

Sekretarz
mgr inż. Piotr Baran

Pełny skład Rady Naukowej

Pracownicy naukowi IBA posiadający stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego:

 • dr Monika Bogiel
 • dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka, Prof. IBA
 • dr Dorota Stadnik
 

Pracownicy naukowi Instytutu nie posiadający stopnia naukowego doktora lub tytułu naukowego:

 • mgr inż. Piotr Baran
 

Pracownicy badawczo - techniczni IBA

 • mgr Bożena Tejchman-Małecka
 • mgr inż. Agnieszka Romanik – Chruścielewska
 

Osoby zatrudnione poza jednostką powołane do Rady Naukowej IBA przez Ministra Rozwoju:

 • prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski
 • dr hab. n. med. Grzegorz Władysław Basak
 • dr hab. inż. Michał Ludwik Chudy
 • prof. dr hab. Agnieszka Marczak
 • prof. dr hab. Jerzy Radecki
 • prof. dr hab. Bogusław Szewczyk
 

Jednocześnie, na podstawie Art.30. ust. 5 ustawy o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 736, tekst jednolity), w skład Rady Naukowej wchodzi również dyrektor Instytutu.