Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

O Instytucie - Instytut dzisiaj

zdjecie Instytutu


Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (IBA) jest instytutem badawczym, przekształconym w 1992r. z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Biotechnologii, kontynuującym działalność dawnego Instytutu Antybiotyków. Zakres działania Instytutu związany jest z ochroną zdrowia oraz przemysłem farmaceutycznym. W Instytucie pracuje ponad 150 osób, w tym ponad 30 pracowników naukowych.

Misją Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków jest:

  • prowadzenie badań naukowych w zakresie biotechnologii oraz opracowywanie i wdrażanie technologii antybiotyków jak również innych substancji biologicznie czynnych
  • umacnianie obrazu i pozycji Instytutu w środowisku naukowym i na rynku farmaceutycznym
  • upowszechnianie polityki jakości w zakresie działania Instytutuzdjecie Instytutu

Misję tę Instytut realizuje poprzez:

  • prowadzenie prac naukowo-badawczych
  • wdrażanie opracowanych technologii do produkcji
  • działalność produkcyjną opartą na własnych technologiach
  • działalność usługową na rzecz obcych jednostek

Do polskiej nauki Instytut wnosi dorobek z dwóch obszarów:

  • biotechnologii farmaceutycznej - inżynierii genetycznej nowych systemów ekspresji genów, diagnostyki genomu, przeciwciał monoklonalnych i wytwarzania wysokooczyszczonych związków o działaniu biologicznym i o strukturze białkowej (np.: rekom­binowana insulina ludzka, hormon wzrostu, interferon)
  • chemii związków działających leczniczo - obejmującej metody wytwarzania i badanie właściwości przede wszystkim anty­biotyków z grupy ß-laktamów, aminoglikozydów, makrolidów i antracyklin.

Instytut współpracuje z szeregiem jednostek naukowych zarówno w kraju jak i zagranicą oraz z innymi podmiotami gospodarczymi z branży farmaceutyczno-medycznej.

Instytut jest wytwórcą ważnego leku przeciwnowotworowego:

  • Biodribin® (kladrybina) - pochodna nukleozydu deoksyadenozyny, stosowana w białaczce włocha­tokomórkowej, przewlekłej białaczce limfatycznej i złośliwych chłoniakach nieziarniczych.