Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Oferta - Inżynieria genetyczna

Zakład Bioinżynierii może świadczyć niżej wymienione usługi:

zdjecie Instytutu
 • Konstrukcja szczepów produkcyjnych Escherichia coli wytwarzających określone białka lub peptydy w oparciu o własne, opatentowane przez IBA wektory ekspresyjne lub inne;
 • Kontrola stabilności szczepów produkcyjnych;
 • Okresowa kontrola poprawności sekwencji kodującej białka w wektorze ekspresyjnym wymagana dla leków przez przepisy Dobrej Praktyki Wytwórczej (GMP);
 • Opracowanie indywidualnie dla każdego z leków o strukturze białkowej lub peptydowej metod analitycznych, które obejmują zgodnie z wymaganiami European Medicines Agency badanie ilościowe poziomu zanieczyszczeń białkami gospodarza i plazmidowym, jak i genomowym DNA oraz przeprowadzenie oznaczenia lub opracowanie testu ELISA i wytworzenie przeciwciał monoklonalnych używanych w tym teście;
 • Badanie aktywności biologicznej produkowanych leków białkowych na hodowlach komórkowych;
 • Opracowanie testów immunologicznych ELISA do oznaczania innych zanieczyszczeń w badanych lekach, na przykład - zawartości enzymów używanych w czasie produkcji;
 • Opracowanie sposobów czyszczenia określonych białek wytwarzanych przez szczepy produkcyjne E. coli z uwzględnieniem ograniczeń związanych z przeniesieniem procesu ze skali laboratoryjnej na przemysłową;
 • Badania białek i peptydów w zakresie:
  • Rozdzielenia/oczyszczanie z wykorzystaniem metod opartych na właściwości białek i peptydów (wielkości, rozpuszczalności, powinowactwa i ładunku),
  • Identyfikacji w zakresie od 600 Da do 200 000 Da z błędem do 1000 ppm dla detektora liniowego (masy do 200 kDa), oraz 50 ppm dla detektora reflektora (masy do 8000 Da),
  • Analizy ilościowej z zastosowaniem dedykowanych znaczników,
  • Analizy sekwencji aminokwasowej oraz badań modyfikacji z użyciem oprogramowania ProteinPilot™Software, MASCOT® oraz MASCOTDistiller®,
 • Oznaczanie mas cząsteczkowych peptydów i białek (M < 200 000 Da), oligonukleotydów, oligosacharydów, polimerów polarnych zawierających heteroatom takich jak poliwęglany, politlenki olefin i cykloolefiny (M < 20 000 Da), kaliksareny oraz z gorszą skutecznością oznaczanie lipidów, polikwasów i poliestrów oraz polimerów słabo polarnych i związków metaloorganicznych;
 • Wyznaczanie profili masowych białek oraz map peptydowych, z zastosowaniem nowoczesnej aparatury frakcjonującej duże ilości białek (około 5 ml o stężeniu do 1 mg/mL) ze względu na punkt izoelektryczny oraz hydrofobowość;
 • Analiza SDS (wyznaczanie masy cząsteczkowej badanego białka, oznaczanie procentu zanieczyszczeń);
 • Ogniskowanie izoelektryczne (wyznaczanie punktu izoelektrycznego badanego białka oraz oznaczanie ewentualnych izoform);
 • Wstępna analiza profili białek (oznaczanie dodatkowych form pochodnych np. deamidowanych, uciętych);
 • Analiza czystości i heterogeniczności przeciwciał;
 • Analiza DNA:
  • fragmentów jednoniciowego DNA z zastosowaniem detekcji UV,
  • fragmentów dwuniciowego DNA z zastosowaniem detekcji UV,
  • fragmentów dwuniciowego DNA z zastosowaniem laserowo wzbudzanej fluorescencji (LIF).

Szczegółowa oferta znajduje się na stronie spółki celowej IBA: http://ibakteria.pl

W sprawach związanych z powyższymi usługami należy kontaktować się z:

Kierownik Zakładu Bioinżynierii
mgr Jarosław Antosik
tel. +48 (022) 37 86 220
mail: antosikj@iba.waw.pl