Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Projekty unijne - Projekt POIG 2008

„CENTRUM BIOTECHNOLOGII PRODUKTÓW LECZNICZYCH.
Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt.”


W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, jako główny wykonawca, wspólnie z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN i Uniwersytetem Gdańskim realizuje projekt „Centrum biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt.”
PRIORYTET 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
Działanie 1.1: Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.
PODDZIAŁANIE 1.1.2: Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.
Na mocy umowy Nr POIG.01.01.02-00-007/08-00, zawartej w dniu 01.12.2008 z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskano dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 97 008 615,28 PLN oraz publicznych środków krajowych w formie dotacji celowej w wysokości 17 119 167,40 PLN.


Projekt powstał w wyniku postępu podstawowych i stosowanych badań naukowych prowadzonych przez współpracujące w ramach konsorcjum jednostki naukowe. Opracowanie własnych systemów ekspresji genów w drobnoustrojach i komórkach organizmów wyższych, jako podstawa własności przemysłowej, w połączeniu z doświadczeniem w zakresie prowadzonych badań nad wytwarzaniem produktów leczniczych, pozwoliło na rozpoczęcie badań i prac rozwojowych nad wybranymi biofarmaceutykami.


Projekt składa się z 2 zasadniczych części:

  1. Analogi insuliny o zmodyfikowanym działaniu hipoglikemizującym,
  2. Szczepionka przeciw grypie ptaków.

W zakresie analogów insuliny ludzkiej o zmodyfikowanym działaniu hipoglikemizującym - projekt jest kontynuacją badań Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków nad technologią biofarmaceutyków, rozpoczętymi wdrożeniem własnej metody produkcji pierwszego polskiego leku biotechnologicznego – rekombimowanej insuliny ludzkiej Gensulin.


W zakresie opracowania szczepionki przeciw grypie ptaków - projekt jest kontynuacją badań nad grypą (w tym grypą ptaków), nad metodami wytwarzania antygenów, odpowiedzią immunologiczną, schematami immunizacji i nad systemami wytwarzania szczepionek przeciwko zakażeniom ludzi i zwierząt, prowadzonymi przez Instytut Biotechnologii i Antybiotyków oraz inne jednostki, będące pozostałymi członkami konsorcjum.


Celem realizacji tego projektu jest:

  • Poprawa ochrony zdrowia ludzi w Polsce i na świecie poprzez wprowadzenie do lecznictwa innowacyjnych analogów insuliny o zmodyfikowanym działaniu. Stworzenie nowego i znacznie tańszego leku poprawi dostępność opieki medycznej dla osób chorych na cukrzycę. Ze względu na zmniejszenie kosztów leczenia projekt pozytywnie wpłynie na cały sektor ochrony zdrowia, poprzez realne oszczędności w nakładach budżetowych na leki refundowane.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa produkcji drobiu w Polsce i poza jej granicami poprzez opracowanie szczepionki przeciw wirusowi grypy ptaków, która będzie mogła być stosowana w warunkach przemysłowej produkcji drobiu. Stworzenie skutecznej szczepionki przeciwko grypie ptaków może znacząco ograniczyć straty sektora drobiarskiego (np. koszty akcji sanitarno-epidemiologicznych, konieczność wybijania całych stad, koszty utylizacji padłych zwierząt). Skuteczne przeciwdziałanie chorobie, przyczyni się do poprawy koniunktury w całym sektorze, pozwalając na zwiększenie popytu na drób i produkty z nim związane.

Rozmowa z dr Piotrem Borowiczem, dyrektorem w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków - Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rozmowa z dr Piotrem Borowiczem, dyrektorem IBA – Dziennik Gazeta Prawna, 30.04.2010

Dorobek trudny do przecenienia.Wywiad z dr Piotrem Borowiczem, dyrektorem IBA – Rzeczpospolita, 10.11.2011

Ogłoszenie o przetargu na odpłatne udostępnienie wyników prac badawczo-rozwojowych

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego etapu przetargu

VIP_Polityka Biznes Fakty_Nr 2(33) kwiecień.czerwiec 2012

Quality News_2.2011(19), 81-82

Nowoczesne szczepionki tworzy polskie konsorcjum instytutów naukowych (08.06.2012)

Nowoczesne szczepionki za środki UE_(źródło PAP_08.06.2012)

Ogłoszenie o przetargu na odpłatne udostępnienie wyników prac badawczo-rozwojowych

Ogłoszenie o przetargu na odpłatne udostępnienie wyników prac badawczo-rozwojowych(EN)

Ogłoszenie o przetargu na odpłatne udostępnienie wyników prac badawczo-rozwojowych

Ogłoszenie o przetargu na odpłatne udostępnienie wyników prac badawczo-rozwojowych(EN)

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego etapu przetargu na odpłatne udostępnienie wyników prac badawczo-rozwojowych

Innowacyjna Gospodarcza Unia Europejska