Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Projekty unijne - Projekt POIG 2012

„Ochrona patentowa wynalazku Kaseta ekspresyjna, zastosowanie kasety ekspresyjnej, wektor ekspresyjny, komórka prokariotycznego gospodarza zawierająca wektor ekspresyjny, szczep bakteryjny oraz sposób wytwarzania polipeptydu.”


W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Instytut Biotechnologii i Antybiotyków realizuje projekt „Ochrona patentowa wynalazku Kaseta ekspresyjna, zastosowanie kasety ekspresyjnej, wektor ekspresyjny, komórka prokariotycznego gospodarza zawierająca wektor ekspresyjny, szczep bakteryjny oraz sposób wytwarzania polipeptydu”.
PRIORYTET 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe.
PODDZIAŁANIE 1.3.2: Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Na mocy umowy Nr UDA-POIG.01.03.02-00-033/11-00, zawartej w dniu 26.09.2012 z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji uzyskano dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 188 156,00 PLN oraz środków krajowych pochodzących z dotacji celowej w wysokości 33 204,00 PLN.


Celem projektu jest uzyskanie krajowej i międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku: „Ochrona patentowa wynalazku Kaseta ekspresyjna, zastosowanie kasety ekspresyjnej, wektor ekspresyjny, komórka prokariotycznego gospodarza zawierająca wektor ekspresyjny, szczep bakteryjny oraz sposób wytwarzania polipeptydu”, a także transfer wyników prac badawczo-rozwojowych do sektora biotechnologicznego i farmaceutycznego (zwłaszcza biofarmaceutycznego) w Polsce i zagranicą.

Projekt przyczyni się do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw i laboratoriów farmaceutycznych i biotechnologicznych zajmujących się produkcją i izolacją białek rekombinowanych będących komponentem biofarmaceutyków. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiej nauki na arenie światowej w zakresie nowoczesnych metod wytwarzania białek rekombinowanych zgodnych z zaleceniami organów rejestrujących biofarmaceutyki i ochrony środowiska.Innowacyjna Gospodarcza Unia Europejska