Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Projekty unijne - Projekt POIR 2018

INFORMACJE O PROJEKCIE


Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biotechnologii i Antybiotyków realizuje zadanie nr 5 zatytułowane „Opracowanie procedur produkcyjnych oraz systemu kontroli jakości dla zestawu bioczujnikowego”,


będące częścią projektu pt. „Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego oznaczania biomarkerów w płynach fizjologicznych i innych próbkach biologicznych ImDiag” zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0027/17-00 realizowanego z Politechnika Warszawska Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT (Lider) oraz Screenmed Sp. z o. o.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Nr naboru: 1/4.1.4/2017, Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne.


Okres realizacji projektu : 01.12.2018 r. – 30.11.2021 r.


Okres realizacji zadania nr 5 : 01.06.2019 r. – 31.05.2021 r.


Wartość projektu: 7 826 631,63 zł


Wkład Funduszy Europejskich: 7 252 691,04 zł


Wartość zadania nr 5 : 440 125 ,75 zł


POIR-logotypy