Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Projekty unijne - Projekt SPO-WKP

Projekt SPO-WKP: wyposażenie specjalistycznego laboratorium szczepionek "jadalnych"


W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytut Biotechnologii i Antybiotyków jako koordynator Centrum Zaawansowanych Technologii IBA BIOTON, wspólnie z Fundacją im. Koprowskich realizuje projekt Wyposażenie specjalistycznego laboratorium szczepionek „jadalnych”. Na mocy zawartej umowy Nr WKP_1/1.4.3/2/2005/87/207/505/2006/U z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskano dofinansowanie projektu ze środków SPO-WKP składających się z publicznych środków wspólnotowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 6 604 657,13 PLN oraz publicznych środków krajowych pochodzących ze środków budżetowych Państwa w wysokości 2 201 552,38 PLN.


Celem projektu jest utworzenie w IBA laboratorium mającego pełne możliwości badań nad wytworzeniem nowych rekombinowanych antygenów na ważne zakażenia, przede wszystkim przeciwko ptasiej grypie, z wykorzystaniem organizmów eukariotycznych i prokariotycznych oraz zbadanie potencjału drogi pokarmowej jako metody immunizacji – prowadzących do wytworzenia szczepionki „jadalnej”. Zakupiona specjalistyczna aparatura pozwoli na realizację projektu opracowania nowej szczepionki o oryginalnej i innowacyjnej drodze podania. Efektem końcowym jest stworzenie laboratorium, w którym w systemie jakości wymaganym dla szczepionek i leków, można wytworzyć organizm rekombinowany o cechach użytecznych dla wykorzystania przemysłowego. Następnym etapem będzie wytworzenie zaplanowanego produktu poprzez opracowanie i zrealizowanie koncepcji planowanej konstrukcji genetycznej, transformacji organizmu gospodarza oraz izolacji, transformacji i oczyszczania produktów. Wyposażenie laboratorium pozwoli na przeprowadzanie pełnego kompleksu analiz biochemicznych, koniecznych do oceny przydatności preparatów biosyntetycznych, zgodnie z wymogami procedury rejestracji produktu leczniczego.


Projekt został zakończony w czerwcu 2008.Unia Dla Przedsiębiorczych