Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Zakład Bioinżynierii - Działalność

Ze względu na rodzaj prowadzonych badań Zakład podzielony jest na następujące Pracownie:


Pracownia Immunologiczna

zdjecie Instytutu

Pracownia zajmuje się:

 1. Preparatyką przeciwciał do celów analitycznych (kontrola efektywności immunizacji w procedurze otrzymywania surowic poliklonalnych, oczyszczanie przeciwciał poliklonalnych i monoklonalnych metodą chromatografii powinowactwa, znakowanie przeciwciał).
 2. Opracowywaniem testów ELISA do badań czystości rekombinowanych farmaceutyków (oznaczanie poziomu zanieczyszczeń białkami szczepu-gospodarza E. coli – ECP, oznaczanie pozostałości preparatów enzymatycznych stosowanych w technologii) i innych białek.
 3. Oznaczaniem poziomu ekspresji rekombinowanych białek w materiale transgenicznym przy użyciu technik immunologicznych.
 4. Badaniem immunogenności rekombinowanych antygenów przy zastosowaniu immunizacji parenteralnej.

Pracownia Kultur Tkankowych

zdjecie Instytutu

Pracownia zajmuje się:

 1. Opracowywaniem metod oznaczania aktywności biologicznej leków białkowych na hodowlach komórkowych.
 2. Wytwarzaniem odpowiednich przeciwciał monoklonalnych niezbędnych do analiz
 3. Podejmuje próby uzyskania stabilnej ekspresji wybranych białek w hodowlach komórkowych.

Pracownia Inżynierii Genetycznej

Pracownia zajmuje się:

 1. Izolacją DNA plazmidowego i chromosomalnego.
 2. Konstrukcją szczepów produkcyjnych E. coli wytwarzających białka i peptydy przydatne w biotechnologii, medycynie oraz nauce.
 3. Opracowywaniem nowych wektorów ekspresyjnych.
 4. Poszukiwaniem specyficznych proteaz przydatnych np. przy produkcji leków (np.otrzymanie produkcyjnych szczepów bakteryjnych E. coli syntetyzujących proteazę deubikwitynującą – analoga proteazy drożdżowej UBP1).
 5. Sekwencjonowanie DNA

Pracownia Białek

zdjecie Instytutu

Pracownia zajmuje się:

 1. Opracowanie metod hodowli szczepów bakteryjnych w fermentorach w skali laboratoryjnej.
 2. Opracowywaniem w skali laboratoryjnej metody izolacji i oczyszczania białek i peptydów wytwarzanych przez szczepy produkcyjne z uwzględnieniem warunków niezbędnych do przeniesienia na skalę przemysłową z zastosowaniem różnych technik chromatograficznych: jonowymienna, hydrofobowa, sączenie molekularne, powinowactwa i inne, prowadzonych w środowisku nisko-, średnio i wyskokociśnieniowym (FPLC i HPLC) w temperaturze pokojowej lub w +4oC.

Pracownia Mikrobiologiczna

Pracownia zajmuje się:

 1. Utrzymaniem żywotności kolekcji drobnoustrojów IBA (ponad 800 szczepów w tym 145 od 1990 roku pod symbolem IAW w Katalogu Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów, od 1995 roku członkostwo w ECCO, od 1996 roku członkostwo w WFCC)
 2. Przygotowywaniem szczepów do sprzedaży i wymiany w ramach ECCO i WFCC, udostępnianie szczepów innym placówkom naukowo-badawczym, wykonywanie prac badawczych na zlecenie
 3. Przygotowywaniem i prowadzeniem Podstawowego Banku Komórek (MCB) oraz Badawczego Banku Komórek (RCB).

Pracownia Biochemiczna

zdjecie Instytutu

Pracownia zajmuje się:

 1. Modyfikacją genetyczną w obrębie wektora, prowadzącą do optymalizacji poziomu ekspresji wytwarzanego białka, a także poprawiania stabilności szczepów produkcyjnych.
 2. Opracowywaniem nowych wektorów ekspresyjnych.
 3. Nadekspresją białek w systemach prokariotycznych.
 4. Molekularną analizą przydatności antygenów do konstrukcji szczepionek nowej generacji (podjednostkowe) i opracowywaniem nowych nośników służących do dostarczania antygenów szczepionkowych przez błony śluzowe.
 5. Uzyskiwaniem białek o znaczeniu terapeutycznym.

Pracownia Genetyki Bakterii

Pracownia zajmuje się:

 1. Analizą czynników warunkujących lekooporność szczepów klinicznych z rodziny Enterobacteriaceae (plazmidy, integrony).
 2. Analizą plazmidów izolowanych ze środowisk naturalnych (izolacja, sekwencjonowanie, analiza właściwości).
 3. Opracowywaniem własnych systemów ekspresyjnych z wykorzystaniem plazmidów naturalnych.
 4. Badaniem biologii replikacji plazmidów kryptycznych.

Pracownia Analityczna I

zdjecie Instytutu

Pracownia zajmuje się:

 1. Ilościowym oznaczaniem zanieczyszczeń plazmidowym i ba­kteryjnym DNA w farmaceutycznych preparatach biopodob­nych metodą ilościowego PCR.

Pracownia Spektrometrii Mas

zdjecie Instytutu

Pracownia zajmuje się:

 1. Badaniami białek i peptydów w zakresie:
  • rozdzielenia,
  • identyfikacji,
  • analizie ilościowej,
  • analizie sekwencji,
  • badań modyfikacji.
 2. Oznaczaniem mas cząsteczkowych peptydów, białek, nukleotydów, a także oligosacharydów i lipidów.
 3. Wyznaczaniem profili masowych białek oraz map peptydowych.
 4. Analizą SDS-ową (wyznaczanie masy cząsteczkowej badanego białka, oznaczanie procentu zanieczyszczeń).
 5. Ogniskowaniem izoelektrycznym (wyznaczanie punktu izoelektrycznego badanego białka oraz oznaczanie ewentualnych izoform).
 6. Wstępną analizą profili białek (oznaczanie dodatkowych form pochodnych np. deamidowanych, uciętych).
 7. Analizą czystości i heterogeniczności przeciwciał.
 8. Analizą DNA:
  • fragmentów jednoniciowego DNA z zastosowaniem detekcji UV
  • fragmentów dwuniciowego DNA z zastosowaniem detekcji UV
  • fragmentów dwuniciowego DNA z zastosowaniem laserowo wzbudzanej fluorescencji (LIF).