Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Zakład Bioinżynierii - Kierownictwo i zespół

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Bioinżynierii

prof. Grażyna Płucienniczak (plucienniczakg@iba.waw.pl)

Z-ca Kierownika Zakładu Bioinżynierii

mgr Iwona Sokołowska (sokolowskai@iba.waw.pl)

Opiekę naukową nad Zakładem Bioinżynierii sprawuje

Prof. dr hab. Andrzej Płucienniczak (apl@iba.waw.pl )


Zespół

Zakład Bioinżynierii zatrudnia 35 osób.
Ze względu na rodzaj prowadzonych badań i związane z tym wyposażenie, Zakład podzielony jest na następujące Pracownie:

Pracownia Immunologii

dr Violetta Sączyńska - Kierownik Pracownik (saczynskav@iba.waw.pl)
dr Józef Kapusta
mgr Katarzyna Florys (florysk@iba.waw.pl)
mgr inż. Aleksandra Brzóska
inż. Renata Kurek

Pracownia Kultur Tkankowych

mgr Anna Porębska - Kierownik Pracowni (porebskaa@iba.waw.pl)
dr Violetta Cecuda-Adamczewska (adamczewskav@iba.waw.pl)
tech. Bożena Marchel

Pracownia Inżynierii Genetycznej

mgr Diana Mikiewicz - Kierownik Pracowni (mikiewiczd@iba.waw.pl)
dr Anna Wójtowicz-Krawiec (wojtowicza@iba.waw.pl)
dr inż. Luiza Chojnacka-Puchta (chojnackal@iba.waw.pl)
dr inż. Dorota Sawicka (sawickad@iba.waw.pl)
mgr Agata Jagiełło (jagielloa@iba.waw.pl)
tech. Ewa Wójcik

Pracownia Białek

mgr Natalia Łukasiewicz- Kierownik Pracowni (lukasiewiczn@iba.waw.pl)
mgr Iwona Sokołowska
mgr Alina Marciniak-Rusek
mgr inż Marcin Zieliński
tech. Anna Kruszyńska

Pracownia Mikrobiologiczna

mgr Jolanta Kuthan-Styczeń – Kierownik Pracowni (kuthanj@iba.waw.pl)

Pracownia Biochemiczna

dr Małgorzata Kęsik-Brodacka – Kierownik Pracowni (kesikm@iba.waw.pl)
dr Agnieszka Sobolewska (sobolewskaa@iba.waw.pl)
dr inż. Anna Mazurkiewicz-Pisarek (mazurkiewicza@iba.waw.pl)
mgr inż. Agnieszka Romanik

Pracownia Genetyki Bakterii

dr Piotr Zaleski - Kierownik Pracowni (zaleskip@iba.waw.pl)
mgr Paweł Wawrzyniak (wawrzyniakp@iba.waw.pl)

Pracownia Analityczna I

mgr Agata Jagiełło (jagielloa@iba.waw.pl)
tech. Ewa Wójcik
tech. Anna Kruszyńska

Pracownia Spektrometrii Mas

mgr inż. Piotr A. Baran - Kierownik Pracowni (baranp@iba.waw.pl)

dr Michał Odrowąż-Sypniewski
dr Anna Bierczyńska-Krzysik

Obsługa techniczna

Marek Jędrzycki
Bożena Zych
Iwona Szydlik

Pracownik Administracyjny

mgr Marta Owsianko (owsiankom@iba.waw.pl)