Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Zakład Bioinżynierii - Działalność usługowa

Działalność usługowa w zakładzie bioinżynierii jest prowadzona w następujących pracowniach:


Pracownia Immunologiczna

zdjecie Instytutu

Dr Violetta Sączyńska - saczynskav@iba.waw.pl


  1. Preparatyka przeciwciał do celów analitycznych (kontrola efektywności immunizacji w procedurze otrzymywania surowic poliklonalnych, oczyszczanie przeciwciał poliklonalnych i monoklonalnych metodą chromatografii powinowactwa, znakowanie przeciwciał).
  2. Opracowywanie testów ELISA do badań czystości rekombinowanych farmaceutyków (oznaczanie poziomu zanieczyszczeń białkami szczepu-gospodarza E. coli – ECP, oznaczanie pozostałości preparatów enzymatycznych stosowanych w technologii) oraz innych białek.

Pracownia Inżynierii Genetycznej

zdjecie Instytutu

Mgr Diana Mikiewicz-Syguła - mikiewiczd@iba.waw.pl


  1. Konstrukcja szczepów produkcyjnych E. coli wytwarzających białka i peptydy przydatne w biotechnologii, medycynie oraz nauce.

Piotr Kierył - kierylp@iba.waw.pl


  1. Genetyczna identyfikacji bakterii za pomocą systemu MicroSeq firmy Life Technologies

Micro Seq - jest rewolucyjnym systemem do identyfikacji próbek mikrobiologicznych(bakterii i grzybów) opartym na porównaniu analizowanej sekwencji genu kodującego ( w przypadku bakterii 16S rDNA i D2 LSU w przypadku grzybów), ze zwalidowanymi sekwencjami zawartymi w jego bazie danych.
Z tego też powodu metoda ta daje niemal 100% pewność prawidłowej diagnozy badanej próbki, eliminując subiektywną (fenotypową) ocenę materiału, opierając się jedynie na obiektywnej ocenie przez system MicroSeq.


Zakres badań:
- System może być używany do badania czystości mikrobiologicznej preparatów farmaceutycznych, kosmetycznych, spożywczych itp.
- Możliwa jest także stała kontrola czystości mikrobiologicznej przestrzeni pracy.


Opcje badań:
- MicroSeq 500 16S rRNA– identyfikacja bakterii oparta na porównaniu sekwencji  próbki badanej ze zwalidowanymi sekwencjami zawartymi w bazie danych (sekwencje pięciuset  zasad genu kodującego komponent 30S małej podjednostki prokariotycznych rybosomów). W obrębie genów kodujących 16S rRNA występują fragmenty cechujące się wysoką konserwatywnością, poprzedzielane regionami o dużym polimorfizmie. Analiza produktu PCR, zawierającego fragment sekwencji unikalnej dla rodzaju lub gatunku patogenu, umożliwia jego identyfikację w większości przypadków jest to wystarczające do uzyskania prawidłowej diagnozy.
- MicroSeq – cały genom bakteryjny w przypadku problemów z identyfikacją spełniającą wysokie wymagania systemu
- MicroSeq – D2 LSU rDNA -regionu D2 dużej podjednostki rybosomalnej – identyfikacja grzybów


Korzyści wynikające z systemu  MicroSeq
-
System spełnia wszystkie normy wymagane w Europie(jak i w stanach Zjednoczonych)
- Instytut posiada zezwolenie na wytwarzanie i badanie kontroli produktów leczniczych Nr GIF-IW-N-4001/52/10
- Identyfikacja jest oparta na porównaniu ponad 1800 gatunków bakterii i 1000 grzybów (sekwencje zwalidowane)
- Gwarantujemy wysoką jakość i szybko uzyskane wiarygodne wyniki
- Możliwość uzyskiwania oznaczeń z małej ilości materiałuPracownia Spektrometrii Mas

zdjecie Instytutu

Mgr inż. Piotr A.Baran - baranp@ba.waw.pl


Oznaczenie profilu masowego mapy peptydowej LC/MS/MS +HPLC
Oznaczenie profilu masowego substancji LC/MS/MS +HPLC
Oznaczenie profilu masowego mapy peptydowej LC/MS/MS
Oznaczenie profilu masowego substancji LC/MS/MS
Oznaczenie profilu masowego mapy peptydowej MALDI TOF/TOF
Oznaczenie profilu masowego mapy peptydowej MALDI TOF/TOF +czyszczenie ZipTip C4 / ZipTipC18
Oznaczenie profilu masowego mapy peptydowej MALDI TOF/TOF +czyszczenie Spin Kolumn
Oznaczenie profilu masowego substancji MALDI TOF/TOF
Oznaczenie profilu masowego substancji MALDI TOF/TOF +czyszczenie ZipTip C4 / ZipTipC18
Oznaczenie profilu masowego substancji MALDI TOF/TOF +czyszczenie Spin Kolumn
Wyznaczenie średniej i/lub monoizotopowej masy cząsteczkowej MALDI TOF/TOF
Wyznaczenie średniej i/lub monoizotopowej masy cząsteczkowej MALDI TOF/TOF +czyszczenie ZipTip C4 / ZipTipC18
Wykonanie mapy białkowej 2D - PF2D bez frakcjonowania
Wykonanie mapy białkowej 2D - PF2D z frakcjonowaniem (+trawienie)


Pracownia Białek

zdjecie Instytutu

Mgr Natalia Łukasiewicz - lukasiewiczn@iba.waw.pl


  1. Opracowywanie w skali laboratoryjnej metody izolacji i oczyszczania białek i peptydów wytwarzanych przez szczepy produkcyjne z uwzględnieniem warunków niezbędnych do przeniesienia na skalę przemysłową z zastosowaniem różnych technik chromatograficznych prowadzonych w środowisku nisko-, średnio i wyskokociśnieniowym (FPLC i HPLC) w temperaturze pokojowej lub w +4oC.

Pracownia Mikrobiologiczna


Dr Agnieszka Sobolewska-Ruta - sobolewskaa@iba.waw.pl


  1. Przygotowywanie szczepów do sprzedaży i wymiany w ramach ECCO i WFCC, udostępnianie szczepów innym placówkom naukowo-badawczym.

Pracownia Analityczna I

zdjecie Instytutu

Mgr Agata Jagiełło - jagielloa@ba.waw.pl


  1. Ilościowe oznaczanie zanieczyszczeń plazmidowym i ba¬kteryjnym DNA w farmaceutycznych preparatach biopodobnych metodą ilościowego PCR.